Dapur Redaksi

DEWAN REDAKSI

Widiyanto Saputro, Donny Mononimbar, Raihan Syarif, Moh. Supriyadi, Miftahul Arifin

REDAKTUR PELAKSANA

Miftahul Arifin (Kepala Peliputan), Donny Mononimbar (Redaktur Bahasa), Raihan Syarif (Redaktur Konten)
Muhlis Yulianto, Rifka Ayumi S, Moh. Idham

IT SUPPORT

Roeslan Ali (Infra), Jack Thangavell (CMS)